Page 6 - Electronic Catalog Thailand
P. 6

การบ่ซับอ้�างเก็บน้าโดยัใชแ้ ผง SPEP                                         ขัน้ติอ้นการก�อ้สรา้ง

       รายละเอียดีทางเทคุนิคุ

        • การบุซัับอ่างเก็บน้าโดียใชแ้ ผง SPEP


                                                                                                         การเชื่อมหลอม
                                                                     การย้ดีแผง             การใชพ้ ุ๊กย้ดี             PE                                                                    งานแลวั้ เสร็จู         การทดีสอบปีระกายไฟ         การหลอมบริเวัณแนวัเชื่
                                                                   (อ่างเก็บน้าที่บุซัับดีวั้       บริเวัณเชื่อม PE           อมต่อของแผง
                                                                    ยแผง SPEP)            (การตรวัจูหารอยรั่วั)


                                                                   โครงการท่�บ่ซับด้วัยัแผง SPEP

          คุุณสมบัติ                                                  • อ้�างเก็บน้ํา Jeongseon Dumun             รวัม 9,000 ติัน

                                                                 • อ้�างเก็บน้ํา Andong Angi               รวัม 400 ติัน
                                  ้
      1. คุวัามเปี็นเลิศ: ผลิตภัณฑ์์กันซัม้ ภายในทเี� หมาะสาหรับใชใ นการสรา ้ งอ่างเก็บน้าสาหรับน้าดีื�ม          • อ้�างเก็บน้ํา Andong Anmak               5,000 ติัน
                                                                                             500 ติัน
                                                                 • อ้�างเก็บน้ํา Andong Anmak
                               ี�
      • STS :มีคุวัามทนทานดีีเนอื� งจูากคุุณสมบัติของวััสดีุทดีีเยยี� ม แต่ไม่ทนคุลอรีน
                                                                 • อ้�างเก็บน้า Cheongju Yongjeong            10,000 ติัน
      • PE :มกี ารย้ดีเกาะทนีุ่มนวัลกับตัวัโคุรงสรา ้ งแต่ทนต่อการกัดีกร่อนของคุลอรีนไดีดีี�เยยี� ม            • อ้�างเก็บน้าเพัื�อ้ส�งติ�อ้ Gyeongbuk Sindocheong   20,000 ติัน
      • แผง SPEP: ผสานรวัมคุุณสมบัติของวััสดีุ STS +                                   • อ้�างเก็บน้า Andong Okdong               15,000 ติัน
                                                                 • อ้�างเก็บน้า Jeju International Airport        3,000 ติัน
      คุุณสมบัติตา ้ นทานการกัดีกร่อนจูากคุลอรีนของ PE
                                                                 • อ้�างเก็บน้า Cheongju Yullyang             5,500 ติัน
      2. คุวัามทนทาน: คุวัามทนทานกง้� ถัาวัรดีวั ้ ยการย้ดีเกาะสองชัน้ ในระหวั่างการก่อสรา ้ ง               • อ้�างเก็บน้า Daegu Technopolis             5,800 ติัน
      (การย้ดีเกาะหลักกับตัวัโคุรงสรา ้ ง + พุ๊กย้ดีเปี็นช่วังทุก 70 ซัม.)                         • โรงกรอ้งน้า Ulleungdo Dodong              600 ติัน

      3. คุวัามเปี็นไปีไดีท ้ างดีา ้ นเศรษัฐศาสตร์: 2/3 ของคุ่าติดีตัง ้ การบุซัับ STS คุ่า LCC ต่า สุดี         • อ้�างเก็บน้า Daegu Manchon               5,000 ติัน
                                                                 • อ้�างเก็บน้ําในบริเวัณท่�ดินขอ้งศาลรัฐธรรมนูญ     400 ติัน
      4. โคุรงสรา ้ ง: กันน้าไดีอ ้ ย่างสมบูรณ์แบบ – ตรวัจูหาจูุดีบกพร่องดีวั ้ ยวัิธีการทางวัิทยาศาสตร์
                                                                 • อ้�างเก็บน้า Andong Pyeonghwa             500 ติัน
      (เคุรอื� งทดีสอบปีระกายไฟ) โคุรงสรา ้ งกันน้าซัม้ ที�สมบูรณ์แบบ                           • อ้�างเก็บน้ํา Ulleungdo Dodong             200 ติัน
      5. การบารุงรักษัา:                                                  • อ้�างเก็บน้ํา Cheongju Oksan              2,500 ติัน และอ้่กมาก

      ทาไดีทั�ง ้ การเพมิ� คุวัามทนทานของตัวัโคุรงสรา ้ งและการรักษัาคุุณภาพน้าทสี� มบูรณ์แบบดีวั ้ ยการทาหนา ้      • อ้�างเก็บน้ํา Cheongju Yongjeong            2,150 ติัน
        ั�
      ทกีนน้าซัม้ สองชัน้ ของแผงชัน้ PE และ STS (แผง SPEP)                                 • อ้�างเก็บน้ํา Andong Okdong Booster Station      810 ติัน
                                                                 • อ้�างเก็บน้ํา Andong Iljik Gwimi
                                                                                             640 ติัน
            ั�
      และหนา ้ ทกีนน้าซัม้ เชงิ โคุรงสรา ้ งของผลิตภัณฑ์์กาวัอีพ็อกซัี� (EMB) (การกัดีกร่อนไม่แพร่กระจูาย)         • อ้�างเก็บน้ํา Andong Songhyeon             3,600 ติัน
                                                                 • อ้�างเก็บน้ํา Cheongju Jibuk              22,175 ติัน
                                                                 • อ้�างเก็บน้ํา Cheongju Osong              15,000 ติัน    6                                                                                                                7
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11