Page 2 - Electronic Catalog Thailand
P. 2

่�
      BOKJU จะยัังคงมง่� มั�นจัดหาน้าทม่ควัามยัั�งยัืนดวั้ ยักา
                                                                          ั�
      รพััฒนาถัังเก็บน้าท่�เป็ นมิติรกับสงิ�แวัดลอ้้ ม                                    เทคโนโลยั่ทท่นสมัยัทส่่�ดในโล


         แนะนาบริษัท                                                     ประวััติิบริษัท
                                                                 2018  04 เข ้าร่วัมในงานนิทรรศการน้ำาเอเชียในมาเลเซัีย 2013 05 K-Mark (ถัังเก็บทรงกระบอกทมี ี� โคุรงสรา ้ งเสริมกาลังดีา ้
         สวััสดีี พวักเรา บริษััทบ๊กจููจูากัดี (BOKJU Co., Ltd.)                                                            นในและดีา ้ นนอก)
                                                                    04
         ขอขอบคุุณสาหรับคุวัามสนใจูและการสนับสนุนของท่านมาโดียตลอดี                                ไดี ้รับใบรับรอง FTA (ใบรับรองผู้ส่งออก     05 Q-Mark (ถัังเก็บทรงกระบอกทมี ี� โคุรงสรา ้ งเสริมกาลังดีา ้
                                                                      ที�ไดี ้รับอนุมัติเฉพาะผลิตภัณฑ์์)
                                                                                                 นในและดีา ้ นนอก)
         นับตัง ้ แต่ก่อตัง ้ ขน้� ในปีี 2009 เราใชคุ ้ วัามพยายามอย่างเต็มที�ในการจูัดีหาน้าทสี� ะอาดี ดีีต่อสุขภาพ      03 เข ้าร่วัมในงานคุณะผู้แทนการคุ ้าเอเชียตะวัันออกเฉียงใต ้ 05 หมายเลขสิทธิบัตร 10-1267022
                                                                                                 (ถังัเก็บทรงกระบอกทมี ี� โคุรงสรา ้
                                    ั�
         และมีคุวัามยั�งยืนและยังคุงพัฒนาเทคุโนโลยีเพอื� ผลิตถัังเก็บน้าททีนสมัยและเปี็นมิตรกับสงิ� แวัดีลอ ้                                      งเสริมกาลังดีา ้ นในและดีา ้ นนอก)
                                                                    02 ไดี ้รับใบรับรอง WRAS (Water Regulations Advisory  04 หมายเลขสิทธิบัตร 10-1257325
         ม ดีวั ้ ยเหตุนี� เราจู้งไดีพั�ฒนา <การบุซัับดีวั ้ ยแผง SPE> <อ่างเก็บน้าปีระกอบแผง SPE> <ถัังเก็บน้าทรงกระบอก      Scheme)                       (โคุรงสร ้างการติดีตั�งของผนังคุวับคุุมการไหลในถัังเก็บน ้า)
                                                                 2017  12 เซั็นสัญญากับบริษััทในไทย            03 ไดี ้รับคุัดีเลือกจูากส านักงานการจูัดีซัื�อจูัดีจู ้างภาคุรัฐให ้เปี็นบ
         เสริมกาลังดีา ้ นในและดีา ้ นนอก> และ <ถัังเก็บสารเคุมี SPE>ขน้� มาและยินดีีเปี็นอย่างยงิ� ทสี� ามารถัตอบสนอง     11 เซั็นสัญญากับบริษััทในสิงคุโปีร์ (1,000,000 ดีอลล่าร์สหรัฐ) ริษััทที�คุาดีหวัังให ้เข ้าสู่ตลาดีจูัดีซัื�อจูัดีจู ้างต่างปีระเทศ (PQ-
         ไดีต ้ ามคุวัามคุาดีหวัังของลูกคุา ้ <การบุซัับดีวั ้ ยแผง SPE > และ <อ่างเก็บน้าปีระกอบแผง SPE> ไดีรั�บการ      07 ส่งออกไปีปีระเทศเวัียดีนาม (60,000 ดีอลล่าร์สหรัฐ) 02 100)
                                                                                                 ไดี ้รับใบรับรองการใช ้ในน ้าปีระปีา KC (ถัังน ้า STS/
         ยอมรับโดียทั�วัไปีในคุุณภาพทเี� หนือกวั่าดีวั ้ ยไดีรั�บการออกแบบมาใหเ้ ปี็น                     03 เซั็นสัญญากับบริษััทในอินเดีีย (2,000,000 ดีอลล่าร์สหรัฐ) ผนัง-แผงตัวัถััง (การบุซัับ SPE ผนังคุวับคุุมการไหล PE/
                                                                    02 จูัดีตั�งสาขาต่างปีระเทศในไทย (กรุงเทพ)       การบุซัับ STS)
         ผลิตภัณฑ์์ระดีับพรีเมยี� มและไดีรั�บการยกย่องในฐานะ [International Procurement Market Advance Support         01 ไดี ้รับใบรับรองการจูัดีการทรัพย์สินทางปีัญญา 2012 11 ไดี ้รับรางวััลเทคุโนโลยีการจูัดีการน ้าสีเขียวัของสถัาบันอุตส
                                       ี�
         Corporation] <ถัังเก็บน้าทรงกระบอกเสริมกาลังดีา ้ นในและดีา ้นนอก>ทไ ดีรั�บการออกแบบมาใหเ้ ปี็นผลิตภัณฑ์์   2016  12 ไดี ้รับรางวััลสูงสุดีดี ้านนวััตกรรมการจูัดีการของสำานัก 10 าหกรรมสิ�งแวัดีล ้อมและเทคุโนโลยีเกาหลี
                                                                                                 ชนะรางวััลของคุณะกรรมการเศรษัฐกิจูคุวัามรู้ในดี ้านเทคุโนโ
         ระดีับพรีเมยี� มเช่นกันดีวั ้ ยสามารถัแกปีั�ญหาเชงิ โคุรงสรา ้งของถัังเก็บน้าทรงกระบอก STS และมีคุวัามปีลอดีภัย      งานวัิสาหกิจูขนาดีกลางและขนาดีย่อมคุยองซัังบุกโดี  ลยีนวััตกรรม
                                                                                                 จูากรางวััลนวััตกรรมของธุรกิจูขนาดีกลางและขนาดีย่อมเกา
                                                                    04 ไดี ้รับเลือกให ้เปี็นหน้�งในบริษััทชั�นนำาในอุตสาหกรร หลี
         ต่อการเปีลยี� นแปีลงของสภาพแวัดีลอ ้ มภายนอกเนอื� งจูากการสัมผัสระยะยาวันั�นไดีรั�บการพัฒนาใหเ้ ปี็นอ่างเก็บ       มน้ำาจูากคุยองซัังบุกโดี             08
         น้าที�มีคุวัามจูุขนาดีกลางและขนาดีใหญ่ BOKJUขอสัญญาวั่าจูะพยายามอย่างที�สุดีเพื�อกา ้ วัขน้� เปี็นบริษััทเกยี� วักับ 03 ลงนามในสัญญาการส่งออกต่างปีระเทศของมาเลเซัีย     ไดี ้รับใบรับรองในฐานะผลิตภัณฑ์์จูัดีซัื�อจูัดีจู ้างคุุณภาพสูง
                                                                                                 (อ่างเก็บน ้าปีระกอบ SPE การบุซัับ)
                                                                      (3,000,000 ดีอลล่าร์สหรัฐ)
                 ้
         น้าระดีับชัน้ นาใหไดี                                                 02 ไดี ้รับใบปีระกาศรางวััลจูากปีระธานสำานักงานส่งเสริม 08 การเข ้าถัือสิทธิ์ชื�อแบรนดี์ “SPE”
                                                                      วัิสาหกิจูขนาดีกลางและขนาดีย่อม         07 ไดี ้รับคุัดีเลือกให ้เปี็นบริษััทร่วัมทุนหมายเลข
                                                                    01 ไดี ้รับใบรับรอง INNO-BIZ            05 20120400448
                                                                      ไดี ้รับใบปีระกาศรางวััลพิเศษัธุรกิจูร่วัมทุนของสำานั
                                                                    12
                ่�
         รางวััลทไี่ ดรั�บ                                                2015  11 กงานการจูัดีซัื�อจูัดีจู ้างภาคุรัฐแทกู     03 ผ่านการทดีสอบของกระทรวังสาธารณสุขจูีน
                                                                                                 หน่วัยงานธุรกิจูของคุนต่างดี ้าวัที�ไดี ้เข ้าสู่ปีระเทศจูีน
                                                                      เข ้าร่วัมในงานแสดีงสินคุ ้าเกาหลีคุุณภาพสูงในเทียนจูิน
                                                                      ปีระเทศจูีน ในฐานะบริษััทยอดีเยี�ยม       01 ไดี ้รับใบรับรอง K-Mark (อ่างเก็บน ้าที�บุซัับดี ้วัยแผง SPE)
                                                                    11 ร่วัมเปี็นผู้นำาในคุวัามร่วัมมือระหวั่างภาคุอุตสาหกรรม 2011 12 การรับรองจูาก Geon-Mark
                                                                      -มหาวัิทยาลัย (LINC) (มหาวัิทยาลัยยองนัม)      (อ่างเก็บน ้าคุอนกรีตที�บุซัับดี ้วัยแผง SPE)
                                                                    08 ไดี ้รับใบรับรองการใช ้ ในน้ำาปีระปีาของ     07 จูัดีตั�งศูนย์วัิจูัยและพัฒนาของบริษััท / สาขาปีูซัานและแทกู
                                                                      KC (ถัังน้ำาแผง PDF)               04
                                                                    07 เซั็นสัญญา MOU กับปีระเทศในเอเชียตะ         หมายเลขสิทธิบัตร 10-1029748 (อ่างเก็บน ้าพื�นสองชั�น)
                                                                      วัันออกเฉียงใต ้ 2 ปีระเทศ            11 ไดี ้รับเลือกให ้เปี็นธุรกิจู CLEAN
                                                                    02 ไดี ้รับใบปีระกาศรางวััลของสมาพันธ์ SME เกาหลี  08 หมายเลขสิทธิบัตร 10-0978244
                                                                 2014  06 ไดี ้รับใบรับรองผลิตภัณฑ์์จูัดีซัื�อจูัดีจู ้างคุุณภาพสูง  (อ่างเก็บน ้าแบบปีระกอบแผง)
                                                                      (ถัังเก็บน้ำาทรงกระบอกเสริมกำาลังดี ้านใน    08 ไดี ้รับใบรับรอง ISO9001: 2008 และ KSQ ISO9001: 2009
                                                                      และดี ้านนอกและพื�นสองชั�น)           03 หมายเลขสิทธิบัตร 10-0949071
                                                                    05 ขยายโรงงานและจูัดีตั�งสถัานปีระกอบการ        (แผงส าหรับบุซัับและอ่างเก็บน ้าที�ใช ้แผงนั�น)
                                                                    05 ไดี ้รับเลือกจูากองคุ์กรส่งเสริมธุรกิจูขนาดีกลางและขนาดีย่อ 09 ยืนยันหลักฐานที�แสดีงถั้งการผลิตโดียตรง
                                                                      มให ้เปี็นบริษััทสนับสนุนโดียใช ้ เคุรือข่ายส่วันตัวัต่างปีระเทศ 08 จูดีทะเบียนโรงงาน (Andong Namseon Industrial and
                                                                    04 ไดี ้รับเลือกจูากสำานักงานส่งเสริมธุรกิจูขนาดีกลางแล Agricultural Complex)
         รางวััลนวััตกรรมเทคุโนโลยีธุรกิจู รางวััลเทคุโนโลยีการจูัดีการน้าสี รางวััลสุดียอดีในงานปีระชุมน้าแล รางวััลจูากปีระธานสภาอุตสาหกรร ะขนาดีย่อมให ้เปี็นบริษััทสนับสนุนในดี ้านการ 07 ก่อตั�งบริษััท
         ขนาดีกลางและขนาดีย่อม  เขียวั (1 ม.คุ.2012)  ะสุขภาพคุรั�งที� 7 (14 มิ.ย. 2013) มเกาหลีเนอื� งในวัันการคุา ้ และอุต  พิ�มขีดีคุวัามสามารถัในการส่งออก
           (19ต.คุ. 2012)                            สาหกรรม (19มี.คุ. 2014)
                                                                    03 ไดี ้รับรางวััลจูากปีระธานสภาอุตสาหกรรมเกาหลีเนื�
                                                                      องในวัันการคุ ้าและอุตสาหกรรมคุรั�งที� 41
                                                                    02 หมายเลขสิทธิบัตร 10-1362746 (ถัังเก็บทรงกระบอก
                                                                      เสริมกำาลังดี ้านในและดี ้านนอกและพื�นสองชั�น)
                                                                 2013  12 หมายเลขสิทธิบัตร 10-1346569
                                                                      (ถัังเก็บและวัิธีการผลิตถัังเก็บ)
                                                                    09 การรับรองมาตรฐานร่วัม
                                                                    09 เซั็นสัญญา MOU สำาหรับการส่งออกถัังเก็บน้ำาไปีจูีน
                                                                    07 หมายเลขสิทธิบัตร 10-1289625
                                                                      (วัิธีการผลิตถัังเก็บและถัังเก็บที�ผลิตข้�นดี ้วัยวัิธีนั�น)


         ใบปีระกาศรางวััลของสมาพันธ์ รางวััลพิเศษัธุรกิจูร่วัมทุนของสา ใบปีระกาศรางวััลจูากปีระธานสานั “รางวััลสูงสุดี” วัิสาหกิจูขนาดีก
         SME เกาหลี (11 ก.พ. 2015) นักงานการจูัดีซัื�อจูัดีจูา ้ งภาคุรัฐแท กงานส่งเสริมวัิสาหกิจูขนาดีกลา ลางและขนาดีย่อมคุยองซัังบุกโดี
                      กู (16 ธ.คุ. 2015)   งและขนาดีย่อม (24 ก.พ. 2016) – ดีา ้ นนวััตกรรมเทคุโนโลยี

    2                                                                                                                3
   1   2   3   4   5   6   7