Page 4 - Electronic Catalog Thailand
P. 4

การบ่ซับดวั้ ยัแผง SPEP

                                                                                         ั�
                                                                                   เทคโนโลยั่ทท่นสมัยัทส่่�ดในโลก

        แผง SPEP คือ้อ้ะไี่ร                                                 ค่ณลักษณะขอ้งแผง SPEP

        แผง SPEP ปีระกอบดีวั ้ ยแผ่น LDPE และแผ่นเหล็กกลา ้ ไรส ้ นิม


                ดีา ้ นที�สัมผัสคุอนกรีต  ดีา ้ นที�สัมผัสน้า                              ทางเทคุนิคุ

                                                                   • การผลิตแผงปีระกอบทาโดียการเชื�อมติดี LDPE ลงบนแผ่นเหล็กกลา ้ ไรส ้ นิมแผ

        แผง STS                          LDPE
                                               PE
                                               แผงเหล็กกลา ้ ไรส ้ นิม

                                                                       แผง SPEP


                                               โคุรงสรา ้ งคุอนกรีต
                                น้าสะอาดี


                                                                                       แผง

          คุุณสมบัติ
                                                                                      SPEP
         1. อายุการใชง ้ านของผลิตภัณฑ์์แบบกง้� ถัาวัรเนอื� งจูากมแี รงบีบอัดีสูงจูากทัง ้ สองดีา ้
         นและทนต่อแรงกระแ

         ทกและการส้กหรอไดีดีี�เยยี� ม
         2. แผงสองชัน้ ดีังนั�นแมวั ้ ่าแผ่น PE ที�สัมผัสกับน้าจูะไดีรั�บคุวัามเสียหาย แผ่นเหล็ก STS
         ที�สัมผัสกับผนังจูะยังคุงทาหนา ้ ที�กันน้าซัม้
                        ี�
         3. สุขอนามัยดีีเยยี� มดีวั ้ ยวััสดีุทไ ม่เปี็นอันตรายและทนต่อการกัดีกร่อนของคุลอรีนและก๊าซัฟลูออรีนไดีดีี�
         (PE ที�สัมผัสกับน้า)                                                       สุขอนามัย        คุวัามเปี็นไปีไดีท้  คุวัามทนทาน
         4. การบารุงรักษัาและการซั่อมแซัมทาไดีง ้ ่ายมากและคุ่าใชจู ้ ่ายไม่แพง (แมเ้ มอื� แผ่น PE เสียหาย                            างดีา้นเศรษัฐศาสตร์
         การซั่อมแซัมก็ทาไดีง ้ ่าย)                                                  ถัังเก็บน้าทสี่ ะอาดี  ผลกระทบทเี่กยี่     ผลิตภัณฑ์์นวััตกรรมให
         5. ไม่มีปีัญหาดีา ้ นคุุณภาพเนอื� งจูากปีัจูจูัยภายนอก เช่น การเดีินท่อและการเปีลยี� นแปีลงของอุณหภูมิ             ไม่เปี็นอันตรายไรส้   วัเนอื่ งเปี็นระลอกทางดีา้  ม่ทมีี่ขอ้บกพร่องนอ้
                                                                                     นเศรษัฐศาสตร์ช่วัยยกระ
         (การกัดีกร่อนไม่แพร่กระจูาย)                                                  ารพิษั ไม่มีกลนิ่ปีราศ  ดีับผลิตภัณฑ์์ดีวั้ ยลดีขอ้ ยลงซัง้่ สามารถัใชง้
                                                                                                  านไดีแ้ บบกง้่ ถัาวัรและ
                                                                         จูากฮอร์โมนสิ่งแวัดีลอ้
                                                                                     บกพร่องและคุ่าบารุงรักษัา
         6. ใชกั�บผลิตภัณฑ์์ต่าง ๆ ไดีห ้ ลากหลาย เช่น การบซัุ ับกันซัม้ ในอ่างเก็บน้าคุอนกรีต ถัังเก็บสารเคุมี             มหรือการชะโลหะหนัก    ใหเ้หลือนอ้ ยทสีุ่ดี   ปีราศจูากการกัดีกร่อน
         และที�เก็บน้าเสีย    4                                                                                                                5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9