Page 8 - Electronic Catalog Thailand
P. 8

การเปร่ยับเท่ยับผลิติภัณฑ์กันซึม                                            ตัวัอย่างการก่อสรา ้ง
                                                                  ผลิตภัณฑ์์นเี� ปี็นผลิตภัณฑ์์ทเี�ปี็นมิตรกับสิ�งแวัดีลอ ้มที�ปี้องกันการรั�วัไหลของน้าที�กักเก็บและปี้องกันการ
                  การบ่ซับดวั้ ยัแผง SPE              วััสด่อ้นื� ๆ
                                                                  ไหลเขา ้ของมลพิษัภายนอกภายในถัังเก็บน้าทาดีวั ้ยวััสดีุ PE เพอื�
                โครงสรา้ งกันน้าซมึ 100%                                       ปี้องกันการกัดีกร่อนของคุลอรีนฆ่าเชื�อโรคุและรับปีระกันไดีถั้�งคุุณภาพน้าทสี�ะอาดีและปีลอดีภัย
                •การก่อสรา ้ งแบบย้ดีติ
                ดีลงบนโคุรงสรา ้ งคุอ
       การก่อสรา ้ ง                      การยัึดแบบแยักชนิ�หรือ้แบบง�ายัๆ
                นกรีต


                การก่อสรา ้ งแบบย้ดีติดี


                ซ�อ้มเป็ นบางส�วันไี่ดแ้ ละค�าซ�อ้ม  ค�าซ�อ้มแพังมาก
                                   ซ�อ้มเพั่ยังบางส�วันไี่ม�ไี่ด ้
                ถัูกส่ด
                                   • อีพ็อกซัี�แผ่น PEกระเบอื� ง:
                • ซั่อมแซัมส่วันที�เสียห ายดีวั ้ ยเสาเชื�อม  การตรวัจูสอบและซั่อมแซัมรอยรั�วัยาก
                PE                   ตอ ้ งมีการบ่มคุอนกรีต
                • ถัูกลงกวั่า 20% เมอื�        • STS : ตอ ้งมีคุ่าใช ้จู่ายในก
                เทียบกับก่อนหนา ้นี�
                                   ารทาคุวัามสะอาดีกรดี
                ไี่ม�ติอ้้ งติัดน้าหรือ้หยั่ดการปฏิบัติิ                                      ก่อนการติดีตัง ้                   หลังการติดีตัง ้
                งาน                  ติอ้้
      การบารุงรักษัา   • การทาคุวัามสะอาดีเ         งหยั่ดการปฏิบัติิงานแมเ้พั่ยังสาหรับการซ�อ้ม
                ปี็นปีระจูาเพียงพอสา          ง�ายั ๆ

                แมม่�วััสด่แปลกปลอ้มเขา้ สู�โครงส   แยักชนิ� กระเบอ้ื� ง: ทาลายักันซมึ
                รา้ งขอ้งอ้�างเก็บน้าผ�านท�อ้     • STS :ตัวัอ่างเก็บน้า/การกัดีกร่อนมีการแ
                ก็ไี่ม�ม่ผลกระทบติ�อ้อ้�างเก็บน้า
                (การกัดกร�อ้นไี่ม�แพัร�กระจายั)    พร่กระจูาย

                กันซมึ สอ้งชัน้
                • STS ยังคุงกันน้าซัม้ ไดีเ้ มื�อ PE  กันซมึ ชัน้ เด่ยัวั
                                   รั�วัทันท่เมอ้ื� เกิดปัญหา
                เสียหาย

                ทนติ�อ้คลอ้ร่น ทนติ�อ้สารเคม่     STS: ไี่ม�ทนคลอ้ร่นอ้ยั�างมากทส่่�ด
                ไี่ม�ม่ผลกระทบจากคลอ้ร่น                                        ก่อนการติดีตัง ้บ่    หลังการติดีตัง ้บ่    ก่อนการติดีตัง ้บ่    หลังการติดีตัง ้บ่
                                                                     อสูบน้า          อสูบน้า          อสูบน้า          อสูบน้า
       คุวัามทนทาน    ช�วังช่วัิติแบบกึ�งถัาวัร       • อีพ็อกซัี� : 3-5 ปีี
                          ี�
                • STS, PE -> วััสดีุทมีคุวัามทนทาน  • STS : 10-20 ปีี
                นานกวั่า 40-50 ปีี          (มีการกัดีกร่อนเปี็นสนิม)
                                   • กระเบอื� ง : 5-10 ปีี

                   ่�
                วััสด่ทด่ติ�อ้ส่ขภาพั         อ้่พั็อ้กซ่� : ฮอ้ร์โมนสิ�งแวัดลอ้้ ม
                และเป็ นมิติรกับสิ�งแวัดลอ้้ ม    เช่น Bisphenol A
                                   • FRP : ของเสียตามทกี�าหนดีการชะของไ
       สุขอนามัย    • รีไซัเคุิลไดีห ้ มดี        ฟเบอร์กลาส
                • ปีราศจูากการกัดีกร่อ        • STS : การชะของโลหะหนักระหวั่างการกัดี
                          �
                นและวััสดีุทชี� ะลา ้ งไดีซั้� งเปี็นอันตราย
                                   กร่อน
                LCC : (Life Cycle – Cost)
       คุวัามเปี็นไปีไ  คุ่าใช ้ จู่ายถัูกสุดี        LCC เพิ�มข้�นเนื�องจูากขาดีคุวัามทนทาน
       ดีท ้างดีา ้นเศร • เปี็นที�ยอมรับวั่า LCC       การบำารุงรักษัา ฯลฯ
       ษัฐศาสตร์    ต่ำาสุดีทั�งดี ้วัยการก่อสร ้างคุวัามทนทาน  (อย่างน้อย 2-3 เท่าเมื�อเทียบกับแผง SPE)               ก่อนการติดีตัง ้                    หลังการติดีตัง ้
                การบำารุงรักษัา การรีไซัเคุิลไดี ้ ฯลฯ


    8                                                                                                                9
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13