Page 9 - Electronic Catalog Thailand
P. 9

การเปร่ยับเท่ยับผลิติภัณฑ์กันซึม ตัวัอย่างการก่อสรา ้ง
       ผลิตภัณฑ์์นเี� ปี็นผลิตภัณฑ์์ทเี�ปี็นมิตรกับสิ�งแวัดีลอ ้มที�ปี้องกันการรั�วัไหลของน้าที�กักเก็บและปี้องกันการ
 การบ่ซับดวั้ ยัแผง SPE วััสด่อ้นื� ๆ
       ไหลเขา ้ของมลพิษัภายนอกภายในถัังเก็บน้าทาดีวั ้ยวััสดีุ PE เพอื�
 โครงสรา้ งกันน้าซมึ 100% ปี้องกันการกัดีกร่อนของคุลอรีนฆ่าเชื�อโรคุและรับปีระกันไดีถั้�งคุุณภาพน้าทสี�ะอาดีและปีลอดีภัย
 •การก่อสรา ้ งแบบย้ดีติ
 ดีลงบนโคุรงสรา ้ งคุอ
 การก่อสรา ้ ง การยัึดแบบแยักชนิ�หรือ้แบบง�ายัๆ
 นกรีต


 การก่อสรา ้ งแบบย้ดีติดี


 ซ�อ้มเป็ นบางส�วันไี่ดแ้ ละค�าซ�อ้ม ค�าซ�อ้มแพังมาก
 ซ�อ้มเพั่ยังบางส�วันไี่ม�ไี่ด ้
 ถัูกส่ด
 • อีพ็อกซัี�แผ่น PEกระเบอื� ง:
 • ซั่อมแซัมส่วันที�เสียห ายดีวั ้ ยเสาเชื�อม  การตรวัจูสอบและซั่อมแซัมรอยรั�วัยาก
 PE ตอ ้ งมีการบ่มคุอนกรีต
 • ถัูกลงกวั่า 20% เมอื�  • STS : ตอ ้งมีคุ่าใช ้จู่ายในก
 เทียบกับก่อนหนา ้นี�
 ารทาคุวัามสะอาดีกรดี
 ไี่ม�ติอ้้ งติัดน้าหรือ้หยั่ดการปฏิบัติิ ก่อนการติดีตัง ้           หลังการติดีตัง ้
 งาน ติอ้้
 การบารุงรักษัา • การทาคุวัามสะอาดีเ งหยั่ดการปฏิบัติิงานแมเ้พั่ยังสาหรับการซ�อ้ม
 ปี็นปีระจูาเพียงพอสา ง�ายั ๆ

 แมม่�วััสด่แปลกปลอ้มเขา้ สู�โครงส แยักชนิ� กระเบอ้ื� ง: ทาลายักันซมึ
 รา้ งขอ้งอ้�างเก็บน้าผ�านท�อ้ • STS :ตัวัอ่างเก็บน้า/การกัดีกร่อนมีการแ
 ก็ไี่ม�ม่ผลกระทบติ�อ้อ้�างเก็บน้า
 (การกัดกร�อ้นไี่ม�แพัร�กระจายั) พร่กระจูาย

 กันซมึ สอ้งชัน้
 • STS ยังคุงกันน้าซัม้ ไดีเ้ มื�อ PE  กันซมึ ชัน้ เด่ยัวั
 รั�วัทันท่เมอ้ื� เกิดปัญหา
 เสียหาย

 ทนติ�อ้คลอ้ร่น ทนติ�อ้สารเคม่ STS: ไี่ม�ทนคลอ้ร่นอ้ยั�างมากทส่่�ด
 ไี่ม�ม่ผลกระทบจากคลอ้ร่น ก่อนการติดีตัง ้บ่ หลังการติดีตัง ้บ่ ก่อนการติดีตัง ้บ่    หลังการติดีตัง ้บ่
         อสูบน้า          อสูบน้า          อสูบน้า          อสูบน้า
 คุวัามทนทาน ช�วังช่วัิติแบบกึ�งถัาวัร • อีพ็อกซัี� : 3-5 ปีี
 ี�
 • STS, PE -> วััสดีุทมีคุวัามทนทาน • STS : 10-20 ปีี
 นานกวั่า 40-50 ปีี (มีการกัดีกร่อนเปี็นสนิม)
 • กระเบอื� ง : 5-10 ปีี

 ่�
 วััสด่ทด่ติ�อ้ส่ขภาพั อ้่พั็อ้กซ่� : ฮอ้ร์โมนสิ�งแวัดลอ้้ ม
 และเป็ นมิติรกับสิ�งแวัดลอ้้ ม เช่น Bisphenol A
 • FRP : ของเสียตามทกี�าหนดีการชะของไ
 สุขอนามัย • รีไซัเคุิลไดีห ้ มดี ฟเบอร์กลาส
 • ปีราศจูากการกัดีกร่อ • STS : การชะของโลหะหนักระหวั่างการกัดี
 �
 นและวััสดีุทชี� ะลา ้ งไดีซั้� งเปี็นอันตราย
 กร่อน
 LCC : (Life Cycle – Cost)
 คุวัามเปี็นไปีไ คุ่าใช ้ จู่ายถัูกสุดี LCC เพิ�มข้�นเนื�องจูากขาดีคุวัามทนทาน
 ดีท ้างดีา ้นเศร • เปี็นที�ยอมรับวั่า LCC  การบำารุงรักษัา ฯลฯ
 ษัฐศาสตร์ ต่ำาสุดีทั�งดี ้วัยการก่อสร ้างคุวัามทนทาน  (อย่างน้อย 2-3 เท่าเมื�อเทียบกับแผง SPE) ก่อนการติดีตัง ้ หลังการติดีตัง ้
 การบำารุงรักษัา การรีไซัเคุิลไดี ้ ฯลฯ


 8                                                       9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14