Page 5 - Electronic Catalog Thailand
P. 5

การบ่ซับดวั้ ยัแผง SPEP

                              ั�
                        เทคโนโลยั่ทท่นสมัยัทส่่�ดในโลก

 แผง SPEP คือ้อ้ะไี่ร ค่ณลักษณะขอ้งแผง SPEP

 แผง SPEP ปีระกอบดีวั ้ ยแผ่น LDPE และแผ่นเหล็กกลา ้ ไรส ้ นิม


 ดีา ้ นที�สัมผัสคุอนกรีต ดีา ้ นที�สัมผัสน้า ทางเทคุนิคุ

       • การผลิตแผงปีระกอบทาโดียการเชื�อมติดี LDPE ลงบนแผ่นเหล็กกลา ้ ไรส ้ นิมแผ

 แผง STS LDPE
 PE
 แผงเหล็กกลา ้ ไรส ้ นิม

           แผง SPEP


 โคุรงสรา ้ งคุอนกรีต
 น้าสะอาดี


                           แผง

 คุุณสมบัติ
                          SPEP
 1. อายุการใชง ้ านของผลิตภัณฑ์์แบบกง้� ถัาวัรเนอื� งจูากมแี รงบีบอัดีสูงจูากทัง ้ สองดีา ้
 นและทนต่อแรงกระแ

 ทกและการส้กหรอไดีดีี�เยยี� ม
 2. แผงสองชัน้ ดีังนั�นแมวั ้ ่าแผ่น PE ที�สัมผัสกับน้าจูะไดีรั�บคุวัามเสียหาย แผ่นเหล็ก STS
 ที�สัมผัสกับผนังจูะยังคุงทาหนา ้ ที�กันน้าซัม้
 ี�
 3. สุขอนามัยดีีเยยี� มดีวั ้ ยวััสดีุทไ ม่เปี็นอันตรายและทนต่อการกัดีกร่อนของคุลอรีนและก๊าซัฟลูออรีนไดีดีี�
 (PE ที�สัมผัสกับน้า)    สุขอนามัย        คุวัามเปี็นไปีไดีท้  คุวัามทนทาน
 4. การบารุงรักษัาและการซั่อมแซัมทาไดีง ้ ่ายมากและคุ่าใชจู ้ ่ายไม่แพง (แมเ้ มอื� แผ่น PE เสียหาย างดีา้นเศรษัฐศาสตร์
 การซั่อมแซัมก็ทาไดีง ้ ่าย) ถัังเก็บน้าทสี่ ะอาดี ผลกระทบทเี่กยี่    ผลิตภัณฑ์์นวััตกรรมให
 5. ไม่มีปีัญหาดีา ้ นคุุณภาพเนอื� งจูากปีัจูจูัยภายนอก เช่น การเดีินท่อและการเปีลยี� นแปีลงของอุณหภูมิ ไม่เปี็นอันตรายไรส้ วัเนอื่ งเปี็นระลอกทางดีา้  ม่ทมีี่ขอ้บกพร่องนอ้
                          นเศรษัฐศาสตร์ช่วัยยกระ
 (การกัดีกร่อนไม่แพร่กระจูาย) ารพิษั ไม่มีกลนิ่ปีราศ ดีับผลิตภัณฑ์์ดีวั้ ยลดีขอ้ ยลงซัง้่ สามารถัใชง้
                                      านไดีแ้ บบกง้่ ถัาวัรและ
             จูากฮอร์โมนสิ่งแวัดีลอ้
                          บกพร่องและคุ่าบารุงรักษัา
 6. ใชกั�บผลิตภัณฑ์์ต่าง ๆ ไดีห ้ ลากหลาย เช่น การบซัุ ับกันซัม้ ในอ่างเก็บน้าคุอนกรีต ถัังเก็บสารเคุมี มหรือการชะโลหะหนัก ใหเ้หลือนอ้ ยทสีุ่ดี ปีราศจูากการกัดีกร่อน
 และที�เก็บน้าเสีย 4                                                       5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10