Page 3 - Electronic Catalog Thailand
P. 3

่�
 BOKJU จะยัังคงมง่� มั�นจัดหาน้าทม่ควัามยัั�งยัืนดวั้ ยักา
              ั�
 รพััฒนาถัังเก็บน้าท่�เป็ นมิติรกับสงิ�แวัดลอ้้ ม เทคโนโลยั่ทท่นสมัยัทส่่�ดในโล


 แนะนาบริษัท  ประวััติิบริษัท
     2018  04 เข ้าร่วัมในงานนิทรรศการน้ำาเอเชียในมาเลเซัีย 2013 05 K-Mark (ถัังเก็บทรงกระบอกทมี ี� โคุรงสรา ้ งเสริมกาลังดีา ้
 สวััสดีี พวักเรา บริษััทบ๊กจููจูากัดี (BOKJU Co., Ltd.)         นในและดีา ้ นนอก)
         04
 ขอขอบคุุณสาหรับคุวัามสนใจูและการสนับสนุนของท่านมาโดียตลอดี ไดี ้รับใบรับรอง FTA (ใบรับรองผู้ส่งออก 05 Q-Mark (ถัังเก็บทรงกระบอกทมี ี� โคุรงสรา ้ งเสริมกาลังดีา ้
           ที�ไดี ้รับอนุมัติเฉพาะผลิตภัณฑ์์)
                                     นในและดีา ้ นนอก)
 นับตัง ้ แต่ก่อตัง ้ ขน้� ในปีี 2009 เราใชคุ ้ วัามพยายามอย่างเต็มที�ในการจูัดีหาน้าทสี� ะอาดี ดีีต่อสุขภาพ 03 เข ้าร่วัมในงานคุณะผู้แทนการคุ ้าเอเชียตะวัันออกเฉียงใต ้ 05 หมายเลขสิทธิบัตร 10-1267022
                                     (ถังัเก็บทรงกระบอกทมี ี� โคุรงสรา ้
 ั�
 และมีคุวัามยั�งยืนและยังคุงพัฒนาเทคุโนโลยีเพอื� ผลิตถัังเก็บน้าททีนสมัยและเปี็นมิตรกับสงิ� แวัดีลอ ้ งเสริมกาลังดีา ้ นในและดีา ้ นนอก)
         02 ไดี ้รับใบรับรอง WRAS (Water Regulations Advisory  04 หมายเลขสิทธิบัตร 10-1257325
 ม ดีวั ้ ยเหตุนี� เราจู้งไดีพั�ฒนา <การบุซัับดีวั ้ ยแผง SPE> <อ่างเก็บน้าปีระกอบแผง SPE> <ถัังเก็บน้าทรงกระบอก Scheme) (โคุรงสร ้างการติดีตั�งของผนังคุวับคุุมการไหลในถัังเก็บน ้า)
     2017  12 เซั็นสัญญากับบริษััทในไทย            03 ไดี ้รับคุัดีเลือกจูากส านักงานการจูัดีซัื�อจูัดีจู ้างภาคุรัฐให ้เปี็นบ
 เสริมกาลังดีา ้ นในและดีา ้ นนอก> และ <ถัังเก็บสารเคุมี SPE>ขน้� มาและยินดีีเปี็นอย่างยงิ� ทสี� ามารถัตอบสนอง 11 เซั็นสัญญากับบริษััทในสิงคุโปีร์ (1,000,000 ดีอลล่าร์สหรัฐ) ริษััทที�คุาดีหวัังให ้เข ้าสู่ตลาดีจูัดีซัื�อจูัดีจู ้างต่างปีระเทศ (PQ-
 ไดีต ้ ามคุวัามคุาดีหวัังของลูกคุา ้ <การบุซัับดีวั ้ ยแผง SPE > และ <อ่างเก็บน้าปีระกอบแผง SPE> ไดีรั�บการ 07 ส่งออกไปีปีระเทศเวัียดีนาม (60,000 ดีอลล่าร์สหรัฐ) 02 100)
                                     ไดี ้รับใบรับรองการใช ้ในน ้าปีระปีา KC (ถัังน ้า STS/
 ยอมรับโดียทั�วัไปีในคุุณภาพทเี� หนือกวั่าดีวั ้ ยไดีรั�บการออกแบบมาใหเ้ ปี็น 03 เซั็นสัญญากับบริษััทในอินเดีีย (2,000,000 ดีอลล่าร์สหรัฐ) ผนัง-แผงตัวัถััง (การบุซัับ SPE ผนังคุวับคุุมการไหล PE/
         02 จูัดีตั�งสาขาต่างปีระเทศในไทย (กรุงเทพ)       การบุซัับ STS)
 ผลิตภัณฑ์์ระดีับพรีเมยี� มและไดีรั�บการยกย่องในฐานะ [International Procurement Market Advance Support  01 ไดี ้รับใบรับรองการจูัดีการทรัพย์สินทางปีัญญา 2012 11 ไดี ้รับรางวััลเทคุโนโลยีการจูัดีการน ้าสีเขียวัของสถัาบันอุตส
 ี�
 Corporation] <ถัังเก็บน้าทรงกระบอกเสริมกาลังดีา ้ นในและดีา ้นนอก>ทไ ดีรั�บการออกแบบมาใหเ้ ปี็นผลิตภัณฑ์์ 2016 12 ไดี ้รับรางวััลสูงสุดีดี ้านนวััตกรรมการจูัดีการของสำานัก 10 าหกรรมสิ�งแวัดีล ้อมและเทคุโนโลยีเกาหลี
                                     ชนะรางวััลของคุณะกรรมการเศรษัฐกิจูคุวัามรู้ในดี ้านเทคุโนโ
 ระดีับพรีเมยี� มเช่นกันดีวั ้ ยสามารถัแกปีั�ญหาเชงิ โคุรงสรา ้งของถัังเก็บน้าทรงกระบอก STS และมีคุวัามปีลอดีภัย งานวัิสาหกิจูขนาดีกลางและขนาดีย่อมคุยองซัังบุกโดี ลยีนวััตกรรม
                                     จูากรางวััลนวััตกรรมของธุรกิจูขนาดีกลางและขนาดีย่อมเกา
         04 ไดี ้รับเลือกให ้เปี็นหน้�งในบริษััทชั�นนำาในอุตสาหกรร หลี
 ต่อการเปีลยี� นแปีลงของสภาพแวัดีลอ ้ มภายนอกเนอื� งจูากการสัมผัสระยะยาวันั�นไดีรั�บการพัฒนาใหเ้ ปี็นอ่างเก็บ มน้ำาจูากคุยองซัังบุกโดี 08
 น้าที�มีคุวัามจูุขนาดีกลางและขนาดีใหญ่ BOKJUขอสัญญาวั่าจูะพยายามอย่างที�สุดีเพื�อกา ้ วัขน้� เปี็นบริษััทเกยี� วักับ 03 ลงนามในสัญญาการส่งออกต่างปีระเทศของมาเลเซัีย ไดี ้รับใบรับรองในฐานะผลิตภัณฑ์์จูัดีซัื�อจูัดีจู ้างคุุณภาพสูง
                                     (อ่างเก็บน ้าปีระกอบ SPE การบุซัับ)
           (3,000,000 ดีอลล่าร์สหรัฐ)
 ้
 น้าระดีับชัน้ นาใหไดี 02 ไดี ้รับใบปีระกาศรางวััลจูากปีระธานสำานักงานส่งเสริม 08 การเข ้าถัือสิทธิ์ชื�อแบรนดี์ “SPE”
           วัิสาหกิจูขนาดีกลางและขนาดีย่อม         07 ไดี ้รับคุัดีเลือกให ้เปี็นบริษััทร่วัมทุนหมายเลข
         01 ไดี ้รับใบรับรอง INNO-BIZ            05 20120400448
           ไดี ้รับใบปีระกาศรางวััลพิเศษัธุรกิจูร่วัมทุนของสำานั
         12
 ่�
 รางวััลทไี่ ดรั�บ 2015 11 กงานการจูัดีซัื�อจูัดีจู ้างภาคุรัฐแทกู 03 ผ่านการทดีสอบของกระทรวังสาธารณสุขจูีน
                                     หน่วัยงานธุรกิจูของคุนต่างดี ้าวัที�ไดี ้เข ้าสู่ปีระเทศจูีน
           เข ้าร่วัมในงานแสดีงสินคุ ้าเกาหลีคุุณภาพสูงในเทียนจูิน
           ปีระเทศจูีน ในฐานะบริษััทยอดีเยี�ยม       01 ไดี ้รับใบรับรอง K-Mark (อ่างเก็บน ้าที�บุซัับดี ้วัยแผง SPE)
         11 ร่วัมเปี็นผู้นำาในคุวัามร่วัมมือระหวั่างภาคุอุตสาหกรรม 2011 12 การรับรองจูาก Geon-Mark
           -มหาวัิทยาลัย (LINC) (มหาวัิทยาลัยยองนัม)      (อ่างเก็บน ้าคุอนกรีตที�บุซัับดี ้วัยแผง SPE)
         08 ไดี ้รับใบรับรองการใช ้ ในน้ำาปีระปีาของ     07 จูัดีตั�งศูนย์วัิจูัยและพัฒนาของบริษััท / สาขาปีูซัานและแทกู
           KC (ถัังน้ำาแผง PDF)               04
         07 เซั็นสัญญา MOU กับปีระเทศในเอเชียตะ         หมายเลขสิทธิบัตร 10-1029748 (อ่างเก็บน ้าพื�นสองชั�น)
           วัันออกเฉียงใต ้ 2 ปีระเทศ            11 ไดี ้รับเลือกให ้เปี็นธุรกิจู CLEAN
         02 ไดี ้รับใบปีระกาศรางวััลของสมาพันธ์ SME เกาหลี  08 หมายเลขสิทธิบัตร 10-0978244
     2014  06 ไดี ้รับใบรับรองผลิตภัณฑ์์จูัดีซัื�อจูัดีจู ้างคุุณภาพสูง  (อ่างเก็บน ้าแบบปีระกอบแผง)
           (ถัังเก็บน้ำาทรงกระบอกเสริมกำาลังดี ้านใน    08 ไดี ้รับใบรับรอง ISO9001: 2008 และ KSQ ISO9001: 2009
           และดี ้านนอกและพื�นสองชั�น)           03 หมายเลขสิทธิบัตร 10-0949071
         05 ขยายโรงงานและจูัดีตั�งสถัานปีระกอบการ        (แผงส าหรับบุซัับและอ่างเก็บน ้าที�ใช ้แผงนั�น)
         05 ไดี ้รับเลือกจูากองคุ์กรส่งเสริมธุรกิจูขนาดีกลางและขนาดีย่อ 09 ยืนยันหลักฐานที�แสดีงถั้งการผลิตโดียตรง
           มให ้เปี็นบริษััทสนับสนุนโดียใช ้ เคุรือข่ายส่วันตัวัต่างปีระเทศ 08 จูดีทะเบียนโรงงาน (Andong Namseon Industrial and
         04 ไดี ้รับเลือกจูากสำานักงานส่งเสริมธุรกิจูขนาดีกลางแล Agricultural Complex)
 รางวััลนวััตกรรมเทคุโนโลยีธุรกิจู รางวััลเทคุโนโลยีการจูัดีการน้าสี รางวััลสุดียอดีในงานปีระชุมน้าแล รางวััลจูากปีระธานสภาอุตสาหกรร ะขนาดีย่อมให ้เปี็นบริษััทสนับสนุนในดี ้านการ 07 ก่อตั�งบริษััท
 ขนาดีกลางและขนาดีย่อม เขียวั (1 ม.คุ.2012) ะสุขภาพคุรั�งที� 7 (14 มิ.ย. 2013) มเกาหลีเนอื� งในวัันการคุา ้ และอุต พิ�มขีดีคุวัามสามารถัในการส่งออก
 (19ต.คุ. 2012) สาหกรรม (19มี.คุ. 2014)
         03 ไดี ้รับรางวััลจูากปีระธานสภาอุตสาหกรรมเกาหลีเนื�
           องในวัันการคุ ้าและอุตสาหกรรมคุรั�งที� 41
         02 หมายเลขสิทธิบัตร 10-1362746 (ถัังเก็บทรงกระบอก
           เสริมกำาลังดี ้านในและดี ้านนอกและพื�นสองชั�น)
     2013  12 หมายเลขสิทธิบัตร 10-1346569
           (ถัังเก็บและวัิธีการผลิตถัังเก็บ)
         09 การรับรองมาตรฐานร่วัม
         09 เซั็นสัญญา MOU สำาหรับการส่งออกถัังเก็บน้ำาไปีจูีน
         07 หมายเลขสิทธิบัตร 10-1289625
           (วัิธีการผลิตถัังเก็บและถัังเก็บที�ผลิตข้�นดี ้วัยวัิธีนั�น)


 ใบปีระกาศรางวััลของสมาพันธ์ รางวััลพิเศษัธุรกิจูร่วัมทุนของสา ใบปีระกาศรางวััลจูากปีระธานสานั “รางวััลสูงสุดี” วัิสาหกิจูขนาดีก
 SME เกาหลี (11 ก.พ. 2015) นักงานการจูัดีซัื�อจูัดีจูา ้ งภาคุรัฐแท กงานส่งเสริมวัิสาหกิจูขนาดีกลา ลางและขนาดีย่อมคุยองซัังบุกโดี
 กู (16 ธ.คุ. 2015) งและขนาดีย่อม (24 ก.พ. 2016) – ดีา ้ นนวััตกรรมเทคุโนโลยี

 2                                                       3
   1   2   3   4   5   6   7   8